Benefactors

Els Benefactors es beneficiaran dels avantatges fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge en les modalitats i percentatges establerts en el seu articulat.