Alexandrina Pendatchanska

Soprano

2022/23

Macbeth ( Lady Macbeth )
Giuseppe Verdi