Avís Legal

Identitat del responsable: CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
NIF/CIF: V-08698235
Direcció: La Rambla núm. 51-59, 08002, Barcelona
Correu electrònic: [email protected]
Inscrita en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya amb data 08/02/1994 amb el número 9802200000.

CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris amb  plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.
Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web www.liceubarcelona.cat en la que trobaran la informació institucional sobre el Consorci del Gran Teatre del Liceu en l’apartat corresponent a transparència (enllaç directe: https://liceubarcelona.cat/ca/transparencia-consorci). En endavant, l’apartat de transparència del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, el qual forma part de la pàgina web de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICU serà denominat com la ‘pàgina web’.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran propis i certs.  Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar al CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.
El CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU en aquest sentit.

Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació que el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

  Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes.

Modificacions
El CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal de transparència, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

Informació sobre els vincles “links”
Les pàgines d’Internet del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU.

En compliment del que es disposa en l’art.  11 i 16 de la LSSICE, el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui  de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

El CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

El CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu  els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font  (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a [email protected]. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar  activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el RGPD, en la LOPDGDD i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.

El CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les finalitats per les que els usuaris hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb fi diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.